Aké opatrenia treba prijať na zamedzenie proti opakujúcemu sa výskytu pracovných úrazov?

shutterstock_128732051

Pre zamestnávateľa vyplýva zo zákona niekoľko povinnosti v suvislosti s pracovným úrazom.  Jedným z nich je aj registrácia a evidencia pracovných úrazov. Registráciou pracovných úrazov sa rozumejú nasledovné úkony, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať:

a) zistiť príčiny vzniku pracovného úrazu a všetky okolonosti vedúce k nemu
b) spísanie záznamu o pracovnom úraze podľa výsledkov zistení príčin vzniku
c) vykonanie potrebných opatrení proti opakovaniu podobných pracovných úrazov

Po zistení príčin vzniku a následnému spísaniu záznamu je zamestnávateľ povinný prijať a určiť lehoty opatrení s cieľom prevencie a proti opakovanému výskytu podobných pracovných úrazov a zabezpečiť spôsob kontroly.

Pri opatreniach treba brať do úvahy najmä existujúce východiská:
– či pracovný úraz vznikol preto, lebo faktor ohrozenia ešte dovtedy nebol známy
– či pracovný úraz nastal v čase,  keď faktor ohrozenia bol v čase vzniku úrazu známy,
ale sa neurobili účinné opatrenia na odstránenie závad
– či pracovný úraz vznikol za iných okolností

Pri riešení opatrení by zamestnávateľ mal umožniť spolupracovať s odborovými orgánmi a taktiež so svojimi zamestnancami. Zamestnávateľ by mal vyvodiť dôsledky ku zodpovedným zamestnancom či už v dôsledku neuplatňovania zásad bezpečnosti pri práci alebo že zamestnanci neodstránili závady alebo došlo k porušeniu pracovnej disciplíny.

Ku všeobecným opatreniam na zamedzenie opakujúcich sa pracovných úrazov patria hlavne:

a) materálno-technické opatrenia – napríklad rekoštrukcie zariadení, úprava technologických postupov, pravidelná revízia, nahrádzanie fyzicky náročnej práce mechanizáciou alebo robotizáciou, zvýšenie kvality ochranných pomôcok, zlepšenie kvality pracovného prostredia a podobne.

b) organizačné opatrenia – prehodnotenie systému riadenia, prehodnotenie analýzy rizík, prehodnotenie kvality riadenia práce, sprísnenie kvalifikačných predpokladov pracovníkov, úprava režimu práce,zavedenie bezpečnostných previerok a podobne

c) výchovno-vzdelávacie opatrenia – vstupné školenia, školenia bezpečnosti pri práci, nácvik modelových situácií, predbežné skúšanie a preverovanie vedomostí zamestnancov a podobne

d) pracovnoprávne opatrenia – vypracovanie vnútropodnikových smerníc a poriadkov pre bezpečnosť pri práci, prevádzkový poriadok a podobne

e) zdravotno-hygienické opatrenia – vstupné lekárske prehliadky, preverovanie duševnej a zdravotnej spôsobilosti na prácu, zlepšenie pracovného prostredia – teplo, merianie škodlivín, poskytovanie jedla a nápojov, klimatizácia a podobne

f) ekonomické opatrenia – sankcie voči zamestnancom napríklad vo forme zrážok zo mzdy alebo naopak pozitívne motivačné opatrenia ako odmena, prémie a podobne

g) sociálne opatrenia – firemné akcie, vytváranie podľa možností  bezstresové pracovné prostredie, pohodu pri práci a iné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *