Pravidlá používania pre návštevníkov portálu  www.uraz24.sk

Vyhlásenie užívateľa

Návštevou internetovej stránky www.uraz24.sk  užívateľ  prehlasuje, že si je plne vedomý všetkých podmienok uvedených v týchto pravidlách používania, súhlasí s nimi ako aj súhlasí s obchodnými podmienkami, bude sa podľa nich riadiť a  v súlade s nimi aj postupovať.

Definícia pojmov

Portál  - je internetová stránka www.uraz24.sk vrátane všetkých jej podstránok. Informácie, články prezentované na Portáli sa riadia  autorským zákonom  č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ďalej zákonom  o ochrane osobných údajov je zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako aj  obchodným zákonníkom  č. 513/1991 Z.z. v platnom znení.

Prevádzkovateľ  – Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok a domény www.uraz24.sk (ďalej len „Stránky“) je spoločnosť Direct Depot, s.r.o. ,so sídlom na ul. Heyrovského 5, 841 03 Bratislava, IČO: 45865795, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo 68441/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Užívateľ– je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „návštevník“), ktorá má záujem o návštevu internetových stránok www.uraz24.sk   s úmyslom získania informácií o obsahu  internetovej stránky www.uraz24.sk . Obsahom Portálu môžu byť články, odborné informácie, reklamné akcie a externé odkazy.

Záujemca – je fyzická osoba, ktorá má záujem  sa zaregistrovať na Portáli v súlade s týmito Pravidlami používania.  Záujemcom nemôže byť právnická osoba.

Odkazované stránky - sa pre účely týchto Pravidiel používania nazývajú externé odkazy, ktoré Záujemcovi dovolia opustiť tento Portál a prejsť na internetové stránky tretích osôb.

Autorské práva

Portál je databázou v zmysle ustanovenia § 72 a nasl. Autorského zákona. Akékoľvek nakladanie s autorskými právami sa riadi týmto Autorským zákonom. Autorské práva k informáciám a článkom uverejnených na Portáli, náležia autorom a zhotoviteľovi databáze, teda Prevádzkovateľovi. Užívateľ berie na vedomie, že všetky autorské práva  k softvéru, aplikácií, úžitkových vzorov, grafického dizajnu, patentov a ďalších práv vyplývajúcich z  duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Portálu,  patria výlučne Prevádzkovateľovi. Používaním Portálu užívateľovi nevznikajú akékoľvek práva vzťahujúce sa k Portálu.

Obsah portálu

Obsahom Portálu sa rozumejú v tomto prípade  všetky články, odborné informácie, poradne, externé odkazy uverejnené na Portáli. Prevádzkovateľ pred ich zverejnením vykonáva ich selekciu. Ak je článok publikovaný medicínskym odborníkom, vždy na to užívateľa upozorníme.  Všetci autori sa zaväzujú zverejňovať informácie, ktoré sú pravdivé, vedecky podložené alebo overené informácie.  Hoci obsahom portálu môžu byť články o zdravotných rizikách, chorobách, lekárskej diagnostike, tak obsah portálu bez ohľadu na autorstvo má vždy len informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza poskytovanie odbornej lekárskej alebo zdravotnej starostlivosti. Každý názor prezentovaný na Portáli medicínsky vzdelaným odborníkom, má vždy len informačno-podpornú funkciu, a v žiadnom prípade nenahrádza prvotnú diagnózu stanovenú Vašim odborným lekárom alebo medicínskym špecialistom.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ neručí  a nenesie zodpovednosť za uverejnený obsah napísaný odborným spolupracovníkom. Prevádzkovateľ  ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady, straty, škody a pod. Návštevníkovi  vyplývajúce z používania služieb Portálu. Portál môže obsahovať externé linky tretích subjektov umiestnených na Portáli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie a obsah stránok, na ktoré odkazujú linky na Portáli. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nerušeného chodu Portálu a to vrátane hardvéru, softvéru potrebného na prevádzku Portálu.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Obsah Portálu aktualizovať, meniť jeho obsah, vylepšovať a skvalitňovať poskytované informácie pre návštvníkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti užívateľa

Každý užívateľ má možnosť registrácie na Portáli. Pri registrácií má záujemca povinnosť vyplniť údaje pravdivo a zároveň záujemca súhlasí s Pravidlami používania a bude ich dodržiavať. Záujemca v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ pre účely poskytovania služieb prostredníctvom Portálu Záujemcovi, spracovával jeho osobné údaje. Po registrácií môže záujemca využívať všetky funkcie, ktoré sú pre registrovaných užívateľov dostupné.

Záujemca o registráciu na Portáli sa zaväzuje, že sa nikdy nebude vydávať za inú osobu, nebude vkladať na Portál vlastnú inzerciu, alebo  prostredníctvom Portálu nebude poskytovať svoje služby; nebude sa pokúšať o znemožnenie prerušenia prevádzky Portálu a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať Portál; nebude sa prostredníctvom Portálu pokúšať o získanie osobných údajov ostatných užívateľov;  nebude porušovať všeobecné predpisy a zákony platné v Slovenskej republike; nebude na portáli uverejňovať erotický a pornografický materiál; nebude prostredníctvom Portálu šíriť fašistické, antisemitistické názory, rasovú a pohlavnú  neznášanlivosť; nebude umiestňovať na Portál akýkoľvek obsah, ktorý by poškodzoval práva iných osôb alebo právnych subjektov.

V prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku užívateľa, Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo zamedziť užívateľovi prístup na Portál. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený priebežne monitorovať a kontrolovať príspevky, komentáre, odkazy, štatistiky návštevnosti na Portáli.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí  opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o registrovaných užívateľoch v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem poskytnutia týchto údajov za účelom uzavretia zmlúv s treťou stranou na základe súhlasu Záujemcu, ich nebude poskytovať tretím osobám. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať minimálne právne požiadavky na ochranu akýchkoľvek lekárskych a zdravotníckych údajov v prípade, ak sú alebo boli takéto údaje na Portáli zverejnené. Prevádzkovateľ  sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie na to, aby poskytnuté osobné údaje ochránil pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami získania osobných údajov. Na tento účel Prevádzkovateľ prijal primerané technické opatrenia  a organizačné procesy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a zákona o ochrane osobných údajov.

Registrovaný užívateľ alebo Záujemca súhlasí, že údaje poskytnuté  Portálu  môžu byť použité na kontakt s ním alebo na zasielanie informácií, o ktorých predpokladáme, že by mohli registrovaného užívateľa a Záujemcu zaujímať a mohli by byť pre neho užitočné.

Záujemca alebo registrovaná osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom  stavu spracovania jeho osobných údajov;  o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje; o opravu nesprávne uvedených, neúplných alebo neaktuálnych  osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania; o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania.

Pravidlá zverejňovania reklamy

Zdrojom príjmov Portálu sú jasne zadefinované reklamné aktivity, ktoré sú vykonávané na báze obchodnej spolupráce realizované za úplatu. Reklama na Portáli je jasne zrozumiteľne označená, aby ju bolo možné rozlíšiť od nekomerčne uverejňovaného obsahu. Na zobrazovanie reklamy využívame aj služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce Vaše osobné údaje) o návštevách užívateľov na tomto Portáli a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamu o tovaroch a službách, ktoré zaujímajú užívateľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *