Viete aké zákony u nás upravujú problematiku pracovných úrazov?

shutterstock_128732051

Právo na ochranu života a zdravia je jedným zo základných práv občanov Slovenskej Republiky.  Súčasťou tohto práva je aj právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci garantované Ústavou SR. Garanciu tohto práva zabezpečuje je náš právny poriadok, ktorý mnohými právnymi normami stanovuje všetkým zamestnávateľským subjektom, zamestnancom a príslušným štátnym orgánom určité práva a povinnosti na zaistenie bezpečnosti práce a na vytváranie podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu.

Čo sa týka právneho rámca, tak problematiku pracovných  úrazov upravujú nasledovné právne predpisy:

1. Vyhláška MZV ČSSR č. 20/1989 Zb. o Dohovore o bezpečnosti a zdraví pracovníkov
a pracovnom prostredí (č. 155), ktorej platnosť pre SR bola deklarovaná oznámením      MZV SR č. 110/1997 Z.z. bod 51 čl. 11, body c) – e)

“Za účelom štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci príslušný úrad musí
- zaviesť a uskutočňovať konania pre oznamovanie pracovných úrazov a vypracúvať
   o pracovných úrazoch každoročné štatistiky,
- vykonávať vyšetrovania v prípadoch , keď pracovný úraz ukazuje na vážnosť situácie,
- každoročne uverejňovať informácie o pracovných úrazoch (skrátené znenie).”

2. Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov

§ 195 ZP
(2) Pracovným úrazom je poškodenie zdravia ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, nezávisle od jeho vôle
krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

(3) Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

3. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci v znení neskorších predpisov.

§ 8a ods. 1, písm. r)

“Zamestnávateľ je povinný oznamovať príslušným orgánom spôsobom ustanoveným osobitným predpisom (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/75 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb.),  vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, zisťovať a odstraňovať príčiny ich vzniku, viesť ich evidenciu a vykonávať registráciu (skrátené znenie).”

§ 8b ods. 2, písm. d)

“Zamestnávateľ je povinný zamestnancom, príslušnému odborovému orgánu a zástupcom
zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytnúť potrebné informácie
o pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce,
ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov ich zisťovania a o prijatých opatreniach.”

§ 8e písm. e)

“Zamestnávateľ umožňuje zamestnancovi, príslušnému odborovému orgánu a zástupcovi
zamestnancov vyjadriť sa k pracovným úrazom, chorobám z povolania a ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov ich zisťovania a k návrhom opatrení.”

4. Zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 6 ods. 3, písm. b)

“Inšpektorát práce vyšetruje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne sa
zúčastňuje na vyšetrovaní uvedených príčin a vedie evidenciu týchto úrazov”
(skrátené znenie)

§ 15 ods. 1, písm. a) bod 2

“Zamestnávateľ je povinný príslušnému inšpektorátu práce oznamovať písomne bez zbytočného odkladu pracovné úrazy registrované podľa osobitného predpisu  a okolnosti ich vzniku.”

5. Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb.

Samotná vyhláška definuje pojem pracovného úrazu, druhy pracovných úrazov, ohlasovacie povinnosti, spôsob evidencie pracovných úrazov, vyšetrovanie príčin ich vzniku ako aj spôsoby vykonávania opatrení proti opetovnému vzniku pracovných úrazov.

6. Zákon č. 416/2003 Z.z. o sociálnom poistení upravuje úrazové dávky, pričom vychádza z doterajšieho nároku zamestnanca na náhradu škody vzniknutej pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania podľa Zákonníka práce.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *